SET

polecenie systemu operacyjnego DOS, które służy do wyświetlania, ustawiania i usuwania zmiennych środowiskowych interpretera poleceń. Składnia polecenia wygląda tak:

SET [zmienna=[ciąg]]
zmienna – określa nazwę zmiennej środowiskowej
ciąg – określa ciąg znaków, który ma być przypisany zmiennej

Wpisz SET bez parametrów, aby wyświetlić bieżące zmienne środowiskowe.

Przy włączonych rozszerzeniach poleceń polecenie SET zmienia się następująco: polecenie SET wywołane tylko z nazwą zmiennej, bez znaku równości lub wartości wyświetli wartość wszystkich zmiennych, których prefiks odpowiada nazwie podanej poleceniu SET. Na przykład:
SET P
wyświetli wszystkie zmienne, których nazwy zaczynają się od litery „P”.

Polecenie SET nada zmiennej ERRORLEVEL wartość 1, jeśli nazwy tej zmiennej nie można znaleźć w bieżącym środowisku.

Polecenie SET nie zezwala, aby znak równości (=) był częścią nazwy zmiennej.

Do polecenia SET dodano dwa nowe przełączniki:
SET /A wyrażenie
SET /P zmienna=[ciąg_monitu]

Przełącznik /A mówi, że ciąg po prawej stronie znaku równości jest wyrażeniem numerycznym, które jest obliczane. Program obsługujący obliczanie wyrażeń jest bardzo prosty i obsługuje następujące operacje (wymienione według malejącego pierwszeństwa):
() – grupowanie
! ~ - – operatory jednoargumentowe
* / % – operatory arytmetyczne
+ - – operatory arytmetyczne
<< >> – przesunięcie logiczne
& – logiczne „i”
^ – logiczne wyłączne „lub”
| – logiczne „lub”
= *= /= %= += -= &= ^= |= <<= >>= – przypisanie
, – separator wyrażeń

Jeśli używasz operatorów logicznych lub modulo, ujmij ciąg wyrażenia w cudzysłów. Wszelkie nie numeryczne ciągi w wyrażeniu są traktowane jako zmienne środowiskowe, których wartości, przed ich użyciem, muszą być konwertowane na liczby. Jeśli nazwa zmiennej środowiskowej jest podana, ale nie jest określona w bieżącym środowisku, to używana jest wartość zero. Pozwala to na działania arytmetyczne z użyciem zmiennych środowiskowych bez potrzeby wpisywania znaków %, by uzyskać ich wartości. Jeśli polecenie SET /A jest wykonywane z wiersza polecenia poza skryptem poleceń, to wyświetla ostateczną wartość wyrażenia. Operator przypisania wymaga nazwy zmiennej środowiska po swojej lewej stronie. Wartości liczbowe są liczbami dziesiętnymi, o ile nie są poprzedzone znakami 0x (wówczas są to liczby w postaci szesnastkowej), 0b (liczby dwójkowe) lub 0 (liczby ósemkowe). Zatem 0x12 jest tym samym co 0b10010 i tym samym co 022. Zwróć uwagę,że zapis ósemkowy może być mylący: 08 i 09 nie są poprawnymi liczbami, ponieważ 8 i 9 nie są prawidłowymi cyframi ósemkowymi.

Przełącznik /P zezwala na ustawienie wartości zmiennej dla wiersza wejścia wprowadzonego przez użytkownika. Wyświetla określony ciąg_monitu przed odczytaniem wiersza wejścia. Ciąg_monitu może być pusty.

Przy włączonych rozszerzeniach poleceń, istnieje kilka dynamicznych zmiennych środowiskowych, które można rozwijać, ale które nie pojawiają się na liście zmiennych wyświetlanych przy użyciu polecenia SET. Te wartości zmiennych są obliczane dynamicznie za każdym razem, gdy wartość zmiennej jest rozwijana. Jeśli użytkownik jawnie definiuje zmienną z jedną z tych nazw, wtedy definicja ta zastępuje nazwę dynamiczną opisaną poniżej:
%CD% – rozwija do ciągu katalogu bieżącego
%DATE% – rozwija do bieżącej daty używając tego samego formatu co polecenie DATE
%TIME% – rozwija do bieżącego czasu używając tego samego formatu co polecenie TIME
%RANDOM% – rozwija do losowej liczby dziesiętnej między 0 a 32767
%ERRORLEVEL% – rozwija do bieżącej wartości ERRORLEVEL
%CMDEXTVERSION% – rozwija do bieżącej liczby wersji rozszerzeń interpretera poleceń
%CMDCMDLINE% – rozwija do oryginalnego wiersza polecenia, który wywołał interpreter poleceń

UWAGA: SKŁADNIA I OPIS POLECEŃ POCHODZI Z DOŁĄCZONEGO DO WINDOWS XP SYSTEMU DOS, TOTEŻ NIEKTÓRE POLECENIA BĄDŹ PRZEŁĄCZNIKI NIE BĘDĄ DZIAŁAĆ W POPRZEDNICH WERSJACH SYSTEMU.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: polecenie set, komenda set, dos komenda set, dos polecenie set, skałdnia polecenie set batch, komendy dos set /p, komendy dos set, jak przypisać znak do zmiennej dos, dynamiczne zmienne środowiskowych, zmienna set /p

Post navigation