Tarball

tarball to inne określenie na pliki TAR. Archiwum TAR to nieskompresowany zbiór innych plików połączonych w całość. Nazwa wskazuje na smołę (ang. BALL of TAR), lepką pochodną węgla, używaną do uszczelniania dachów i innych prac budowlanych. Nazwa ma charakter metaforyczny – plik TAR „zlepia” pliki zupełnie jak smoła materiały używane do budowy dachu.