Przykład umowy licencyjnej

Poniżej znajduje się przykładowa treść umowy licencyjnej na oprogramowanie.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY __________

WAŻNE – PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY __________ (ZWANA DALEJ „UMOWĄ LICENCYJNĄ”) STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ POMIĘDZY OSOBĄ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ („LICENCJOBIORCA”) I FIRMĄ __________, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PRODUKT OKREŚLONY POWYŻEJ, KTÓRY OBEJMUJE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE I MOŻE OBEJMOWAĆ ZWIĄZANE Z NIM NOŚNIKI, MATERIAŁY DRUKOWANE I DOKUMENTY W FORMIE „ONLINE” ORAZ DOKUMENTACJĘ ELEKTRONICZNĄ („OPROGRAMOWANIE”). POPRZEZ INSTALACJĘ, KOPIOWANIE LUB INNE UŻYCIE OPROGRAMOWANIA, LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. JEŚLI LICENCJOBIORCA NIE ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ, NIE MA ON PRAWA DO INSTALOWANIA LUB UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA. LICENCJOBIORCA MOŻE NATOMIAST ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE DO MIEJSCA, GDZIE ZOSTAŁO ONO NABYTE, W ZAMIAN ZA ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY W PEŁNEJ WYSOKOŚCI.

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIE chronione jest prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

1 UDZIELENIE LICENCJI. Niniejsza Umowa Licencyjna przyznaje Licencjobiorcy następujące prawa:

. Oprogramowanie aplikacyjne. Licencjobiorca może zainstalować i używać jedną kopię OPROGRAMOWANIA lub wersję wcześniejszą dla tego samego systemu operacyjnego na pojedynczym komputerze. Główny użytkownik komputera, na którym zainstalowane jest OPROGRAMOWANIE, może sporządzić dodatkową kopię OPROGRAMOWANIA do wyłącznego użytku na komputerze przenośnym.

. Przechowywanie/Używanie w sieci. Licencjobiorca ma również prawo przechowywać lub zainstalować kopię OPROGRAMOWANIA na urządzeniu do przechowywania danych, takim jak serwer sieciowy, wykorzystywanym wyłącznie do instalowania lub używania OPROGRAMOWANIA na innych komputerach Licencjobiorcy w ramach jego wewnętrznej sieci. Licencjobiorca musi jednak nabyć i przyporządkować licencję na OPROGRAMOWANIE dla każdego komputera, na którym OPROGRAMOWANIE jest zainstalowane lub uruchamiane w jego pamięci. Licencja na OPROGRAMOWANIE nie może być używana wspólnie lub jednocześnie na różnych komputerach.

. Zestaw Licencyjny (License Pak). Jeżeli Licencjobiorca zawarł Umowę Licencyjną w ramach Zestawu Licencyjnego __________, Licencjobiorca może sporządzić dodatkowe kopie OPROGRAMOWANIA, w ilości dozwolonej w drukowanym egzemplarzu niniejszej Umowy Licencyjnej i używać każdą kopię w sposób określony powyżej. Licencjobiorca może także sporządzić odpowiednią liczbę kopii dodatkowych do użytku na komputerze przenośnym, zgodnie z zasadą określoną powyżej.

1 OPIS INNYCH UPRAWNIEŃ I OGRANICZEŃ.

. Wersja edukacyjna OPROGRAMOWANIA. Jeżeli OPROGRAMOWANIE jest oznaczone jako „Wersja Edukacyjna” („Academic Edition”) lub „WE” („AE”), prawo do używania OPROGRAMOWANIA przysługuje tylko „Uprawnionym Placówkom Edukacyjnym”. Jeżeli Licencjobiorca nie jest Uprawnioną Placówką Edukacyjną, nie ma on żadnych praw wynikających z tej Umowy Licencyjnej. Aby sprawdzić, czy Licencjobiorca spełnia warunki Uprawnionej Placówki Edukacyjnej, należy skontaktować się ze Służbą Informacyjną firmy __________ lub z lokalnym przedstawicielstwem firmy __________.

. Oprogramowanie nie do odsprzedaży. Jeżeli OPRGROGRAMOWANIE jest oznaczone jako „Nie do odsprzedaży” („Not For Resale”) lub „NDO” („NFR”), Licencjobiorca nie może odsprzedawać lub przekazywać w rozliczeniu OPROGRAMOWANIA.
. Ograniczenie odtworzenia („reverse engineering”), dekompilacji („decompile”) i dezasemblacji („disassemble”). Odtworzenie, dekompilacja lub dezasemblacja OPROGRAMOWANIA jest zabroniona, z wyjątkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie są wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia.

. Odłączanie części składowych. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane jako całość. Części składowe OPROGRAMOWANIA nie mogą być rozdzielane do użytku na więcej niż jednym komputerze.

. Wynajem. OPROGRAMOWANIE nie może być wynajmowane, wydzierżawiane ani wypożyczane przez Licencjobiorcę.

. Pomoc techniczna. Firma __________ może zapewnić pomoc techniczną dla OPROGRAMOWANIA („Pomoc”). Korzystanie z pomocy technicznej jest regulowane założeniami i programami firmy __________ opisanymi w podręczniku użytkownika, w dokumentacji online i/lub w innych materiałach dostarcznych przez firmę __________. Każde dodatkowe składniki oprogramowania, przekazane w ramach pomocy technicznej muszą być traktowane jako część OPROGRAMOWANIA i podlegają postanowieniom niniejszej Umowy Licencyjnej. Informacje techniczne, przekazywane przez Licencjobiorcę firmie __________ w kontaktach z Pomocą mogą być wykorzystane przez firmę __________ w dalszej działalności, włączając w to pomoc techniczną oraz produkcję oprogramowania. Informacje te zostaną użyte w formie, która uniemożliwi identyfikację ich źródła.

. Cesja praw do Oprogramowania. Licencjobiorca może przekazać na stałe wszystkie swoje prawa wynikające z niniejszej Umowy Licencyjnej, pod warunkiem, że Licencjobiorca nie zatrzymuje dla siebie żadnych kopii, że OPROGRAMOWANIE jest przekazane innej osobie w całości (łącznie ze wszystkimi częściami składowymi, nośnikami, materiałami drukowanymi, uaktualnieniami, niniejszą Umową Licencyjną oraz Certyfikatem Autentyczności), a osoba nabywająca prawa do OPROGRAMOWANIA zgodzi się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli OPROGRAMOWANIE stanowi uaktualnienie, cesja praw musi objąć wszystkie uprzednie wersje OPROGRAMOWANIA.

. Rozwiązanie Umowy Licencyjnej. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, firma __________ ma prawo w każdej chwili rozwiązać niniejszą Umowę Licencyjną, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień. W takim wypadku Licencjobiorca ma obowiązek zniszczyć wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego składniki.

1 UAKTUALNIENIA („UPGRADE”). Jeżeli OPROGRAMOWANIE jest oznaczone jako uaktualnienie, Licencjobiorca może używać OPROGRAMOWANIE pod warunkiem, że posiada on ważną licencję na produkt określany przez firmę __________ jako „produkt uprawniający”. OPROGRAMOWANIE oznaczone jako uaktualnienie zastępuje i/lub uzupełnia produkt uprawniający. Licencjobiorca jest zobowiązany używać uaktualnionego produktu wyłącznie w sposób określony w niniejszej Umowie Licencyjnej. Jeżeli OPROGRAMOWANIE stanowi uaktualnienie części pakietu programów komputerowych, które są licencjonowane jako jeden produkt, OPROGRAMOWANIE może być używane, a prawa do niego mogą być przeniesione, wyłącznie jako element pojedynczego pakietu i nie może ono być rozdzielane do użycia na więcej niż jednym komputerze.

2 PRAWA AUTORSKIE. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczące OPROGRAMOWANIA (łącznie z wszelkimi obrazami, fotografiami, animacjami, rejestracjami wizyjnymi i dźwiękowymi, muzyką, tekstem i aplikacjami wchodzącymi w skład OPROGRAMOWANIA), jak również do załączonych materiałów drukowanych oraz do wszelkich kopii tego OPROGRAMOWANIA, stanowią własność firmy __________ lub jego dostawców. OPROGRAMOWANIE chronione jest przez prawa autorskie i postanowienia umów międzynarodowych. Licencjobiorca winien traktować OPROGRAMOWANIE tak samo, jak każdy inny przedmiot prawa autorskiego, z zastrzeżeniem, że Licencjobiorca może zainstalować OPROGRAMOWANIE na jednym komputerze pod warunkiem, że zachowa oryginał wyłącznie jako kopię zapasową lub w celach archiwalnych. Licencjobiorca nie może kopiować materiałów drukowanych towarzyszących OPROGRAMOWANIU.

3 PODWÓJNE NOŚNIKI OPROGRAMOWANIA. Licencjobiorca może otrzymać OPROGRAMOWANIE na więcej niż jednym nośniku. Bez względu na typ lub rozmiary otrzymanego nośnika, dozwolone jest użycie tylko jednego nośnika właściwego dla jednego komputera Licencjobiorcy. Używanie lub instalacja drugiego nośnika na innym komputerze jest zabroniona. Zabrania się także wypożyczania, wynajmowania, wydzierżawiania lub przekazywania w jakiejkolwiek formie drugiego nośnika innym Licencjobiorcom, z wyjątkiem cesji praw do OPROGRAMOWANIA na stałe (wg powyższych postanowień).

OGRANICZONA RĘKOJMIA

POSTANOWIENIA DOTYCZąCE OGRANICZONEJ RĘKOJMI I POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KRAJU ZAMIESZKANIA ALBO SIEDZIBY LICENCJOBIORCY ZNAJDUJĄ SIĘ W DODATKOWEJ BROSZURZE DOTYCZĄCEJ RĘKOJMI (GWARANCJI) ZAŁĄCZONEJ DO NINIEJSZEGO PAKIETU ALBO DOŁĄCZONEJ DO OPROGRAMOWANIA W MATERIAŁACH DRUKOWANYCH.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY __________

WAŻNE – PRZECZYTAĆ DOKŁADNIE: NINIEJSZA UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA FIRMY __________ (ZWANA DALEJ „UMOWĄ LICENCYJNĄ”) STANOWI PRAWNIE WIĄŻĄCĄ UMOWĘ POMIĘDZY OSOBĄ FIZYCZNĄ LUB PRAWNĄ („LICENCJOBIORCA”) I FIRMĄ __________, KTÓREJ PRZEDMIOTEM JEST PRODUKT OKREŚLONY POWYŻEJ, KTÓRY OBEJMUJE OPROGRAMOWANIE KOMPUTEROWE I MOŻE OBEJMOWAĆ ZWIĄZANE Z NIM NOŚNIKI, MATERIAŁY DRUKOWANE I DOKUMENTY W FORMIE „ONLINE” ORAZ DOKUMENTACJĘ ELEKTRONICZNĄ („OPROGRAMOWANIE”). POPRZEZ INSTALACJĘ, KOPIOWANIE LUB INNE UŻYCIE OPROGRAMOWANIA, LICENCJOBIORCA ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. JEŚLI LICENCJOBIORCA NIE ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ POSTANOWIEŃ UMOWY LICENCYJNEJ, NIE MA ON PRAWA DO INSTALOWANIA LUB UŻYWANIA OPROGRAMOWANIA. LICENCJOBIORCA MOŻE NATOMIAST ZWRÓCIĆ OPROGRAMOWANIE DO MIEJSCA, GDZIE ZOSTAŁO ONO NABYTE, W ZAMIAN ZA ZWROT ZAPŁACONEJ KWOTY W PEŁNEJ WYSOKOŚCI.

LICENCJA NA OPROGRAMOWANIE

OPROGRAMOWANIE chronione jest prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych o prawach autorskich, oraz innym ustawodawstwem i umowami międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane, a nie sprzedawane.

1 UDZIELENIE LICENCJI. Niniejsza Umowa Licencyjna przyznaje Licencjobiorcy następujĄce prawa:

. Oprogramowanie aplikacyjne. Licencjobiorca może zainstalować i używać jednĄ kopię OPROGRAMOWANIA lub wersję wcześniejszĄ dla tego samego systemu operacyjnego na pojedynczym komputerze. Główny użytkownik komputera, na którym zainstalowane jest OPROGRAMOWANIE, może sporzĄdzić dodatkowĄ kopię OPROGRAMOWANIA do wyłĄcznego użytku na komputerze przenośnym.

. Przechowywanie/Używanie w sieci. Licencjobiorca ma również prawo przechowywać lub zainstalować kopię OPROGRAMOWANIA na urzĄdzeniu do przechowywania danych, takim jak serwer sieciowy, wykorzystywanym wyłĄcznie do instalowania lub używania OPROGRAMOWANIA na innych komputerach Licencjobiorcy w ramach jego wewnętrznej sieci. Licencjobiorca musi jednak nabyć i przyporzĄdkować licencję na OPROGRAMOWANIE dla każdego komputera, na którym OPROGRAMOWANIE jest zainstalowane lub uruchamiane w jego pamięci. Licencja na OPROGRAMOWANIE nie może być używana wspólnie lub jednocześnie na różnych komputerach.

. Zestaw Licencyjny (License Pak). Jeżeli Licencjobiorca zawarł Umowę LicencyjnĄ w ramach Zestawu Licencyjnego __________, Licencjobiorca może sporzĄdzić dodatkowe kopie OPROGRAMOWANIA, w ilości dozwolonej w drukowanym egzemplarzu niniejszej Umowy Licencyjnej i używać każdĄ kopię w sposób określony powyżej. Licencjobiorca może także sporzĄdzić odpowiedniĄ liczbę kopii dodatkowych do użytku na komputerze przenośnym, zgodnie z zasadĄ określonĄ powyżej.

1 OPIS INNYCH UPRAWNIEŃ I OGRANICZEŃ.

. Wersja edukacyjna OPROGRAMOWANIA. Jeżeli OPROGRAMOWANIE jest oznaczone jako „Wersja Edukacyjna” („Academic Edition”) lub „WE” („AE”), prawo do używania OPROGRAMOWANIA przysługuje tylko „Uprawnionym Placówkom Edukacyjnym”. Jeżeli Licencjobiorca nie jest UprawnionĄ PlacówkĄ EdukacyjnĄ, nie ma on żadnych praw wynikajĄcych z tej Umowy Licencyjnej. Aby sprawdzić, czy Licencjobiorca spełnia warunki Uprawnionej Placówki Edukacyjnej, należy skontaktować się ze SłużbĄ InformacyjnĄ firmy __________ lub z lokalnym przedstawicielstwem firmy __________.

. Oprogramowanie nie do odsprzedaży. Jeżeli OPRGROGRAMOWANIE jest oznaczone jako „Nie do odsprzedaży” („Not For Resale”) lub „NDO” („NFR”), Licencjobiorca nie może odsprzedawać lub przekazywać w rozliczeniu OPROGRAMOWANIA.
. Ograniczenie odtworzenia („reverse engineering”), dekompilacji („decompile”) i dezasemblacji („disassemble”). Odtworzenie, dekompilacja lub dezasemblacja OPROGRAMOWANIA jest zabroniona, z wyjĄtkiem sytuacji, gdy niezależnie od niniejszego ograniczenia działania takie sĄ wyraźnie dozwolone przez prawo właściwe i tylko w zakresie takiego zezwolenia.

. OdłĄczanie części składowych. OPROGRAMOWANIE jest licencjonowane jako całość. Części składowe OPROGRAMOWANIA nie mogĄ być rozdzielane do użytku na więcej niż jednym komputerze.

. Wynajem. OPROGRAMOWANIE nie może być wynajmowane, wydzierżawiane ani wypożyczane przez Licencjobiorcę.

. Pomoc techniczna. Firma __________ może zapewnić pomoc technicznĄ dla OPROGRAMOWANIA („Pomoc”). Korzystanie z pomocy technicznej jest regulowane założeniami i programami firmy __________ opisanymi w podręczniku użytkownika, w dokumentacji online i/lub w innych materiałach dostarcznych przez firmę __________. Każde dodatkowe składniki oprogramowania, przekazane w ramach pomocy technicznej muszĄ być traktowane jako część OPROGRAMOWANIA i podlegajĄ postanowieniom niniejszej Umowy Licencyjnej. Informacje techniczne, przekazywane przez Licencjobiorcę firmie __________ w kontaktach z PomocĄ mogĄ być wykorzystane przez firmę __________ w dalszej działalności, włĄczajĄc w to pomoc technicznĄ oraz produkcję oprogramowania. Informacje te zostanĄ użyte w formie, która uniemożliwi identyfikację ich źródła.

. Cesja praw do Oprogramowania. Licencjobiorca może przekazać na stałe wszystkie swoje prawa wynikajĄce z niniejszej Umowy Licencyjnej, pod warunkiem, że Licencjobiorca nie zatrzymuje dla siebie żadnych kopii, że OPROGRAMOWANIE jest przekazane innej osobie w całości (łĄcznie ze wszystkimi częściami składowymi, nośnikami, materiałami drukowanymi, uaktualnieniami, niniejszĄ UmowĄ LicencyjnĄ oraz Certyfikatem Autentyczności), a osoba nabywajĄca prawa do OPROGRAMOWANIA zgodzi się przestrzegać postanowień niniejszej Umowy Licencyjnej. Jeśli OPROGRAMOWANIE stanowi uaktualnienie, cesja praw musi objĄć wszystkie uprzednie wersje OPROGRAMOWANIA.

. RozwiĄzanie Umowy Licencyjnej. Niezależnie od jakichkolwiek innych uprawnień, firma __________ ma prawo w każdej chwili rozwiĄzać niniejszĄ Umowę LicencyjnĄ, jeśli Licencjobiorca nie przestrzega jej postanowień. W takim wypadku Licencjobiorca ma obowiĄzek zniszczyć wszystkie kopie OPROGRAMOWANIA i wszystkie jego składniki.

1 UAKTUALNIENIA („UPGRADE”). Jeżeli OPROGRAMOWANIE jest oznaczone jako uaktualnienie, Licencjobiorca może używać OPROGRAMOWANIE pod warunkiem, że posiada on ważnĄ licencję na produkt określany przez firmę __________ jako „produkt uprawniajĄcy”. OPROGRAMOWANIE oznaczone jako uaktualnienie zastępuje i/lub uzupełnia produkt uprawniajĄcy. Licencjobiorca jest zobowiĄzany używać uaktualnionego produktu wyłĄcznie w sposób określony w niniejszej Umowie Licencyjnej. Jeżeli OPROGRAMOWANIE stanowi uaktualnienie części pakietu programów komputerowych, które sĄ licencjonowane jako jeden produkt, OPROGRAMOWANIE może być używane, a prawa do niego mogĄ być przeniesione, wyłĄcznie jako element pojedynczego pakietu i nie może ono być rozdzielane do użycia na więcej niż jednym komputerze.

2 PRAWA AUTORSKIE. Prawo własności oraz prawa autorskie dotyczĄce OPROGRAMOWANIA (łĄcznie z wszelkimi obrazami, fotografiami, animacjami, rejestracjami wizyjnymi i dźwiękowymi, muzykĄ, tekstem i aplikacjami wchodzĄcymi w skład OPROGRAMOWANIA), jak również do załĄczonych materiałów drukowanych oraz do wszelkich kopii tego OPROGRAMOWANIA, stanowiĄ własność firmy __________ lub jego dostawców. OPROGRAMOWANIE chronione jest przez prawa autorskie i postanowienia umów międzynarodowych. Licencjobiorca winien traktować OPROGRAMOWANIE tak samo, jak każdy inny przedmiot prawa autorskiego, z zastrzeżeniem, że Licencjobiorca może zainstalować OPROGRAMOWANIE na jednym komputerze pod warunkiem, że zachowa oryginał wyłĄcznie jako kopię zapasowĄ lub w celach archiwalnych. Licencjobiorca nie może kopiować materiałów drukowanych towarzyszĄcych OPROGRAMOWANIU.

3 PODWÓJNE NOŚNIKI OPROGRAMOWANIA. Licencjobiorca może otrzymać OPROGRAMOWANIE na więcej niż jednym nośniku. Bez względu na typ lub rozmiary otrzymanego nośnika, dozwolone jest użycie tylko jednego nośnika właściwego dla jednego komputera Licencjobiorcy. Używanie lub instalacja drugiego nośnika na innym komputerze jest zabroniona. Zabrania się także wypożyczania, wynajmowania, wydzierżawiania lub przekazywania w jakiejkolwiek formie drugiego nośnika innym Licencjobiorcom, z wyjĄtkiem cesji praw do OPROGRAMOWANIA na stałe (wg powyższych postanowień).

OGRANICZONA RĘKOJMIA

POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OGRANICZONEJ RĘKOJMI I POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE KRAJU ZAMIESZKANIA ALBO SIEDZIBY LICENCJOBIORCY ZNAJDUJĄ SIĘ W DODATKOWEJ BROSZURZE DOTYCZĄCEJ RĘKOJMI (GWARANCJI) ZAŁĄCZONEJ DO NINIEJSZEGO PAKIETU ALBO DOŁĄCZONEJ DO OPROGRAMOWANIA W MATERIAŁACH DRUKOWANYCH.

Użytkownicy trafili tutaj szukając: licencja na oprogramowanie wzór, wzór umowy licencyjnej na program komputerowy, umowa licencyjna na oprogramowanie wzór, umowa licencyjna oprogramowanie wzór, umowa licencyjna wzór oprogramowanie, umowa licencyjna wzór, wzór licencji na oprogramowanie, przyklady licencji, wzor cesji na program, licencja programu przykład