Keyword density

(ang. – gęstość występowania słów kluczowych) – sposób pomiaru częstości występowania słów i fraz kluczowych w objętości strony. Obliczony jest jako stosunek ilości słów kluczowych do całkowitej liczby słów na stronie, a wyrażany jest w procentach. Miara ta jest używana przez wyszukiwarki do określenia, w jakim stopniu dana strona odpowiada szukanemu słowu kluczowemu czy frazie. Wartość tego współczynnika może być zakłamana przez stosowanie takich technik, jak na przykład keyword stuffing. Dlatego też wyszukiwarki stosują także inne miary, mające na celu określenie tego, w jakim stopniu treść strony odpowiada szukanej frazie.
Osiągnięcie zbyt wysokiej wartości keyword density może grozić serwisowi karami ze strony wyszukiwarek, czyli utratą pozycji w wynikach wyszukiwania.