Antialiasing lub antyaliasing

– technika polegająca na redukcji efektu schodkowania wyświetlanych krzywych linii (aliasingu). Dla pikseli wchodzących w skład postrzępionych schodkowych krawędzi wyliczana jest wartość pośrednia pomiędzy kolorem pierwszo- i drugoplanowym. Na razie tylko nieliczne karty graficzne oferują sprzętowy antyaliasing, w związku z czym mechanizm ten jest często realizowany w sposób programowy. To ostatnie rozwiązanie może jednak obniżać ogólną wydajność aplikacji nawet o 40 procent. Obraz poddany antyaliasingowi traci na ostrości.