Pole

– część rekordu w bazie danych, posiadająca swoją nazwę (etykietę), przeznaczona dla danych o określonym charakterze, np. dla rekordu zawierającego informację o adresie w osobnych polach zapisane będą imię adresata, jego nazwisko, nazwa miejscowości itd. Pole rekordu może być nie zapisane (może być puste)baz.