Skrypt CRON

(ang. CRON script) – lista jednej lub więcej komend dla komputera, które będą wykonane w ustalonym wcześniej czasie. Każda komenda jest wykonywana, gdy nadejdzie odpowiednia godzina, która została ustawiona jako punkt startowy dla danej komendy. W unixowych systemach operacyjnych do tworzenia harmonogramów zadań służy polecenie crontab. Plik powstały po wpisaniu tego polecenia zawiera komendy i czas ich wykonania. Odpowiednikiem skryptu CRON w systemach Windows jest aplikacja Harmonogram zadań.